Osnovna šola Prežihovega Voranca Bistrica

Z roko v roki mavrično prihodnost gradimo.

OŠ Prežihovega Voranca Bistrica>> O šoli>> Katalog informacij javnega značaja>> Hišni red

Na podlagi 31 .a člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o OŠ(Ur. L. RS 102/2007, z dne 9.11.2007) je Svet zavoda dne 2. 6. 2008, sprejel

Pravilnik o hišnem redu na OŠ Prežihovega Voranca Bistrica

I. Splošne določbe


1. člen
S tem pravilnikom o hišnem redu šole se urejajo vprašanja, pomembna za življenje in delo šole, določi se območje šole in površine, ki sodijo v šolski prostor, poslovni čas in uradne ure, uporabo šolskega prostora in organizacijo nadzora, ukrepe za zagotavljanje varnosti, vzdrževanje reda in čistoče ter drugo.


II. Območje šole in površine, ki sodijo v šolski prostor


2. člen
V šolski prostor sodijo zgradba šole s telovadnico, šolsko dvorišče, športne površine (športna igrišča), zelenice z igrali ob šolski zgradbi in parkirišče.
III. Poslovni čas in uradne ure


3. člen
Šola je uradno odprta v času izvajanja pouka v skladu s sprejetim šolskim koledarjem. Prvi delovni dan šole je prvi šolski dan, zadnji dan šole pa je zadnji delovni šolski dan. Obratovalni čas šole je vsak šolski dan med 6.30 in 16.00 uro in sicer: jutranje varstvo traja od 6.30 do 7.45 ure, pouk traja do 8 šolskih ur in se odvija med 8.00 in 15.05 uro, podaljšano bivanje traja do 16.00 ure. V času šolskih počitnic šola ne izvaja dejavnosti za učence po predmetniku. Ostale dejavnosti v času počitnic izvaja šola v skladu s sklepi o izrabi letnega dopusta zaposlenih.
Uradne ure tajništva šole so vsak dan od 7.30 do 9.00 ure in od 11.30 do 13.00 ure.
V šoli se po predhodni odobritvi vodstva šole lahko odvijajo razne športne in druge aktivnosti po predhodno potrjenem programu izvajanja teh aktivnosti.


IV. Uporaba šolskega prostora in organizacija nadzora


4. člen
Nadzor v šolskih prostorih v času vzgojno-izobraževalnega procesa in drugih dejavnostih, ki se izvajajo v šoli, izvajajo dežurni strokovni delavci, javni delavec ter dežurni učenci.
5. člen
Med poukom in v odmorih učenci ne smejo zapuščati šolskega prostora. Učenci organizirano preživijo odmore na igrišču, v knjižnici, v telovadnici, v jedilnici na hodniku in v učilnicah. V petminutnih odmorih učenci zamenjajo učilnice in se pripravijo na naslednjo šolsko uro. Daljši odmor je namenjen šolski malici in sprostitvi.
6. člen
V učilnicah, kjer se izvaja vzgojno-izobraževalno delo, imajo nadzor nad učenci učitelji, ki izvajajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku. Učitelj mora zagotoviti, da se ob zvočnem signalu oziroma ob pričetku učne ure prične pouk. Če učitelja, ki izvaja v oddelku vzgojno-izobraževalno delo, ni pet minut po zvočnem signalu, ki oznanja začetek učne ure, reditelj oddelka o tem obvesti vodstvo šole. Le ta poskrbi za nadzor oziroma nadomeščanje v primeru nenadnih in nenapovedanih odsotnostih učitelja.
7. člen
Med učno uro učenci ne smejo brez dovoljenja učitelja zapustiti učilnice oziroma šolskega prostora. Odsotnost učenca od posamezne učne ure dovoli učitelj, ki izvaja pouk in o tem obvesti razrednika. Odsotnost učencev je dovoljena le v izjemnih primerih kot so zdravstvene težave učenca, pisno dovoljenje staršev ali če pridejo starši po učenca.
8. člen
Nadzor nad opremo v učilnicah izvajajo učitelji posamezne učilnice in reditelji. Vsako okvaro ali uničenje opreme učenci sproti poročajo razredniku oz. učitelju posamezne učilnice. Učitelji, odgovorni za svojo učilnico, okvaro oz. uničenje opreme sporočijo vodstvu šole. V primeru ugotovljene krivde učenca, razrednik ustrezno ukrepa.
9. člen
Pri vzgojno-izobraževalnih dejavnostih, ki se organizirajo in izvajajo zunaj šolskih prostorov, izvajajo nadzor nad učenci strokovni delavci - spremljevalci. Spremljevalci so prisotni od začetka do konca dejavnosti, poskrbijo za varnost otrok, preverjajo prisotnost učencev z večkratnim preštevanjem, upoštevajo normativ spremljanja učencev, izvedejo ustrezne ukrepe ob morebitnih nezgodah in skrbijo za nemoteno izvajanje programa.


V. Vzdrževanje reda in čistoče


10. člen
Učenci hranijo v šoli svojo obutev in oblačila v garderobi. V učilnicah so učenci v hišnih copatih. Pri pouku športne vzgoje uporabljajo v telovadnici športne copate ali telovadijo bosi.
11. člen
V garderobah ni dovoljeno puščati denarja in dragocenosti (nakit, mobilni telefon, fotoaparat, MP3?). V primeru kraje ali izgube šola zanje ne odgovarja.
12. člen
V primeru ugotovljene kraje učenčeve lastnine, se učenec oz. starši oglasijo pri razredniku oz. vodstvu šole, ki raziščejo primer in po potrebi ustrezno ukrepajo.
13. člen
Zaradi nemotenega poteka vzgojno-izobraževalnega dela v šoli in zagotavljanja večje varnosti, se v šolskih prostorih izvajajo dnevna dežurstva. Dežurstvo v šoli opravljajo strokovni delavci šole, javni delavec in učenci. Strokovni delavci opravljajo naloge dežurstva skladno z urnikom, ki je objavljen na oglasni deski šole. Dežurstvo v šoli poteka med 7.30 do 12.45 ure, v kasnejšem času dežurajo učitelji, ki izvajajo vzgojno-izobraževalno delo (OPB, interesne dejavnosti, 7. in 8. šolska ura pouka). Učitelji po končanem pouku zaklenejo učilnice. Ključi učilnic se hranijo na dogovorjenem mestu.
14. člen
Vsi udeleženci vzgojno-izobraževalnega programa so dolžni prihajati v šolo pravočasno, 10 minut pred začetkom pouka. V primeru, da učenec zamudi pouk, gre takoj v svojo učilnico in se opraviči učitelju. Takoj po pouku gredo učenci domov, k interesni dejavnosti ali v OPB. Neupravičeno zadrževanje učencev v šolskem prostoru po pouku ni dovoljeno. Odgovornost za neupravičeno zadrževanje učencev v šolskem prostoru po pouku prevzemajo učenci oz. njihovi starši ali skrbniki.
15. člen
Naloge dežurnih učiteljev so, da skrbijo za red in disciplino učencev, za njihovo varnost, nadzorovanje gibanja učencev, opravljanje pregledov prostorov, kjer se zadržujejo učenci ali drugi delavci šole. Opozarjajo na nepravilnosti, nadzorujejo delo dežurnih učencev, dajejo jim dodatna navodila in naloge, opozarjajo jih na vzdrževanje čistoče v šolskih prostorih in na morebitno kršenje določil hišnega reda. Kontrolirajo garderobe učencev in skrbijo, da so le-te urejene.
16. člen
V primerih hujših kršitev dežurnega učenca pri dežurstvu ustrezno ukrepa učitelj oz. razrednik.
17. člen
Dežurstvo v šoli opravljajo tudi učenci 6. razreda in zadnjega vzgojno- izobraževalnega obdobja. Razredniki določijo vrstni red učencev. Dežurstvo se izvaja od 7.45 do 13.25 ure ne glede na urnik učenca. Če ima učenec na dan, ko dežura, pouk tudi 7. in 8. šolsko uro, se mora ur pouka po končanem dežuranju udeležiti. Ob dnevih dejavnosti učenci dežurajo po dogovoru z razrednikom.
18. člen
Naloge dežurnih učencev so, da pridejo v šolo 15 minut pred začetkom pouka, da vzdržujejo primeren red na hodnikih in v garderobah, sprejemajo in usmerjajo obiskovalce in jih vpisujejo na dežurni list. Kontrolirajo izhode učencev, skrbijo za čistočo po hodnikih in na dežurni list vpisujejo svoja opažanja in pripombe. Odsotnost dežurnega učenca z dežurnega mesta, je potrebno nadomestiti z zamenjavo, ki se izvede s soglasjem razrednika. Dežurni učenec se udeležuje napovedanih oblik ocenjevanja znanja in poskrbi za zamenjavo s soglasjem razrednika.
19. člen
Po končanem dežurstvu poročajo dežurni učenci oddelka o svojem delu na razrednih urah ter dajejo predloge za izboljšanje življenja in dela šole.
20. člen
Učenci so za opravljanje del in nalog dežurstva lahko javno pohvaljeni. Pohvalo izreka vodstvo šole na predlog učiteljev ali oddelčne skupnosti.


VI. Ukrepi za zagotavljanje varnosti


21. člen
Učenci morajo na poti v šolo in domov upoštevati pravila prometne varnosti. Razredniki seznanijo učence o varni poti v šolo in domov prvi dan pouka, njihove starše pa na prvem roditeljskem sestanku. Učenci so posebej opozorjeni na nevarnosti pri prečkanju ceste na prehodih in izven njih, na nevarnosti pri samostojnem vključevanju v promet kot pešci ali kolesarji, na prometne znake, ki urejajo promet in hojo peščev ter na varno gibanje na šolski ploščadi v času odhoda in prihoda učencev v šolo. Na poti v šolo in domov naj učenci uporabljajo najvarnejšo pot in prehode čez cesto.
Pri dejavnostih, kjer se kolesari, je obvezna uporaba čelad za vse učence šole.
22. člen
Nadzor učencev ob vstopu v šolski prostor izvajajo dežurni učitelji, javni delavec in dežurni učenec.
23. člen
Med prihodi in odhodi avtobusov pri organiziranih prevozih ni dovoljeno gibanje po vozišču. Upoštevati je potrebno opozorila učiteljev spremljevalcev.
24. člen
S kolesi se lahko vozijo le učenci, ki imajo opravljen kolesarski izpit in imajo ustrezno opremo. Kolesa puščajo na določenem mestu in jih zaklepajo. Tujih koles se ni dovoljeno dotikati oziroma se z njimi voziti. Za poškodbo in krajo koles šola ne odgovarja.
25. člen
V času izrednih razmer ali kadar se take razmere pričakujejo (naravne nesreče, tehnološke in druge nevarnosti) in pri vajah evakuacije je poglavitna naloga vseh zaposlenih v šoli, še posebej strokovnih delavcev, da poskrbijo za varnost učencev. V takih primerih je potrebno upoštevati navodila, ki jih izdajajo odgovorni vodilni delavci šole ali ustrezni štabi ter se ravnati v skladu z evakuacijskim načrtom šole.


VII. Prehodne in končne določbe


26. člen
Določbe hišnega reda se pričnejo uporabljati z novim šolskim letom 2008/2009 in veljajo z dnem sprejetja.
27. člen
Pravilnik o hišnem redu se objavi na oglasni deski šole, v publikaciji šole in na spletni strani šole. Učitelji razredniki ga predstavijo učencem pri urah oddelčne skupnosti in staršem na roditeljskih sestankih.

 

Pravilnik je bil dopolnjen in spremenjen na seji Sveta zavoda, dne 28. 9. 2011.

Podpis predsednice sveta zavoda:
Melita Tompa Lebar