Osnovna šola Prežihovega Voranca Bistrica

Odgovorna šola preudarno, vedoželjno in ustvarjalno v bodočnost.

OŠ Prežihovega Voranca Bistrica>> O šoli>> Katalog informacij javnega značaja>> Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti

Na podlagi 51. člena Zakona o osnovni šoli (ZOsn-F, Uradni list RS, št. 102/2007) in 39. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) ravnateljica Osnovne Prežihovega Voranca Bistrica, izdaja
Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti

I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravila urejajo prilagajanje šolskih obveznosti učencev Osnovne šole Prežihovega Voranca Bistrica, Črenšovci, ki se vzporedno izobražujejo v glasbenih, baletnih ali drugih šolah, ki izvajajo javno veljavne programe, ali so perspektivni športniki.

II. POGOJI ZA PRIDOBITEV STATUSA
2a. člen – status športnika
Status  športnika lahko pridobi učenec, ki je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez.
Učenec pridobi status športnika, če je obremenjen več kot 7 ur tedensko po uradnem razporedu treningov in tekmovanj na teden v tekočem šolskem letu in je dosegel v preteklem šolskem letu vidne uspehe. Kot viden uspeh se šteje odličje na državnem ali  mednarodnem tekmovanju. V ekipnih športih (nogomet, rokomet,…) se mora ekipa, za  katero učenec igra, uvrstiti med prva tri mesta v državni ligi.

2b. člen – status mladega umetnika
Status učenca, ki se vzporedno izobražuje, si lahko pridobi učenec, ki se hkrati izobražuje v glasbeni, baletni ali drugi šoli, ki izvaja javno veljavni program, oziroma po več izobraževalnih programih.
Status učenca perspektivnega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki se udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti.
Status učenca vrhunskega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki dosega najvišja mesta oziroma nagrade na državnih tekmovanjih s področja umetnosti.

3. člen
Za pridobitev statusa mora učenec poleg pogojev iz 2. člena izpolnjevati še naslednje pogoje:

O statusu učenca, ki se vzporedno izobražuje, odloča šola, na katero učenec in njegovi starši naslovijo vlogo za pridobitev statusa. Pri tem se upošteva, na kateri šoli bo potrebno prilagajati obveznosti.
Za pridobitev statusa mora učenec izpolnjevati vsa zgoraj naštete pogoje (2.,3. člen).

III. POSTOPEK DODELITVE STATUSA IN TRAJANJE STATUSA

4. člen
Pridobitev statusov iz 2. člena teh pravil pisno predlagajo starši ali njihov zakoniti zastopnik (v nadaljevanju: starši) in učenec.  Predlog za dodelitev statusa podajo starši in učenec na predpisanem šolskem obrazcu (dosegljivem na spletni strani šole).

Obvezne priloge k predlogu za dodelitev statusa:

Učenec ima vselej pravico povedati mnenje ali predlog o svojih pravicah in obveznostih v zvezi s statusom in ga mora šola pri odločanju upoštevati.
Če pridobitvi oziroma podaljšanju statusa učenca eden od staršev izrecno pisno nasprotuje, statusa ni mogoče dodeliti, dokler se starša o tem ne sporazumeta.

Predlog za dodelitev statusa skupaj s prilogami podajo starši učenca na obrazcu, ki je PRILOGA 1 teh pravil, in ga  najkasneje do 30. septembra tekočega šolskega leta vložijo v tajništvu ali v svetovalni službi šole.

Status se učencu dodeli praviloma prvi mesec v tekočem šolskem letu praviloma za eno šolsko leto, iz utemeljenih razlogov pa lahko le za določen čas v šolskem letu. Izjemoma se lahko učencu status dodeli tudi med šolskim letom, če izpolnjuje predpisane pogoje.
Status se učencu podeli praviloma v mesecu oktobru v tekočem šolskem letu.5. člen
Vloge za pridobitev statusa obravnava komisija, ki jo imenuje ravnatelj za dobo dveh šolskih let. Komisijo sestavljajo trije strokovni delavci šole.
Komisija si v postopku obravnave vloge za učence iz prvega izobraževalnega obdobja pridobi mnenje razrednika, za učence iz drugega in tretjega izobraževalnega obdobja pa mnenje oddelčnega učiteljskega zbora. Po predlogu komisije o dodelitvi statusa odloči ravnatelj.
O končni pridobitvi statusa odloči ravnateljica na podlagi zbranih dejstev in mnenja učiteljskega zbora.
Ravnatelj dodeli učencu status najmanj za eno šolsko leto, iz utemeljenih razlogov pa lahko le za določen čas v šolskem letu.

IV. PRILAGAJANJE OBVEZNOSTI
S sklepom o dodelitvi statusa oziroma z dogovorom o prilagajanju šolskih obveznosti se določijo medsebojne pravice in obveznosti, povezane s statusom, v skladu s temi pravili in drugimi predpisi.

Prilagodijo se zlasti:

Učenec s statusom mora izpolnjevati vse obveznosti kot ostali učenci. Učencu se šolske obveznosti praviloma prilagodijo tako, da jih opravi v posameznem ocenjevalnem obdobju.

Prilagajanje šolskih obveznosti se uredi s pisnim dogovorom med šolo in starši.

6. člen
Obveznosti učenca:

Obveznosti trenerjev oziroma učiteljev na šoli, kjer se učenec vzporedno izobražuje:

Obveznosti staršev:

Obveznosti razrednika:

Obveznosti učiteljev:

Obveznosti ravnatelja:

Obveznosti ravnatelja šole, na kateri se učenec vzporedno izobražuje:

7. člen
Sklep o dodelitvi statusa začne veljati, ko je izročen staršem učenca in vsaj eden od staršev podpiše, da z njim soglaša.
Dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti se sklene v osmih dneh po pridobitvi statusa in začne veljati, ko ga podpišejo vsaj eden od staršev učenca in ravnatelj.

V. OPRAVIČEVANJE STATUSNIH IZOSTANKOV

8. člen
Statusni izostanek je:

Vsak statusni izostanek mora trener oziroma učitelj najmanj pet delovnih dni pred predvidenim izostankom pisno napovedati razredniku.
Vsak statusni izostanek morajo starši opravičiti razredniku najkasneje v petih dneh po izostanku.
O vsakem statusnem izostanku, ki raja nepretrgoma pet ali več delovnih dni, mora razrednik obvestiti oddelčni učiteljski zbor.

VI. PRENEHANJE IN MIROVANJE STATUSA

9. člen
Učencu lahko preneha status:

17. člen
Če učenec ne izpolnjuje obveznosti iz dogovora iz 6. člena teh pravil oziroma zaradi kršitve njegovih dolžnosti, določenih z zakonom ter drugimi predpisi in akti šole, mu šola lahko status začasno oziroma trajno odvzame na predlog razrednika oziroma učiteljskega zbora.

18. člen
Učencu status lahko miruje. Predlog za mirovanje statusa lahko podajo starši ali učenec. Med mirovanjem statusa učenec ne more uveljavljati pravic, ki so mu bile z njim dodeljene.
O mirovanju odloči ravnatelj v osmih dneh po prejemu utemeljenega pisnega predloga.

VII. VARSTVO PRAVIC

19. člen
Sklep o dodelitvi statusa oziroma dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti je enako obvezujoč za vse, na katere se nanaša oziroma so ga podpisali.

20. člen
Učenec ali tisti, ki ga njegov status zadeva, lahko ob pridobivanju ali prenehanju statusa, med mirovanjem oziroma v zvezi z uveljavljanjem pravic in obveznosti iz statusa zahteva, da se odločitve preverijo, ali jim ugovarja, če meni, da so v nasprotju z določbami teh pravil, sklepa, sklenjenega dogovora ali drugega akta oziroma predpisa.
Uvedbo postopka na šoli lahko zahtevajo starši učenca s pritožbo. Pritožbo vložijo v osmih dneh po prejeti pisni odločitvi oziroma v tridesetih dneh po nastanku razlogov za varstvo pravic, kadar o tem ni izdan predpisan akt.
Če dogovora o prilagajanju šolskih obveznosti ne spoštujejo drugi podpisniki, lahko učenec uveljavlja varstvo pravic po predpisih oziroma pravilih organizacije, katere predstavnik je podpisnik dogovora.

21. člen
O pritožbi zaradi neupoštevanja dogovorjenih pravic oziroma obveznosti, ki izhajajo iz statusa, odloča ravnatelj šole.
O pritožbi zoper odločitev ravnatelja glede statusa po teh pravilih oziroma glede neupoštevanja dogovorjenih pravic in obveznosti odloča pritožbena komisija. Odločitev pritožbene komisije je dokončna.

22. člen
Če se v postopku ugotovi, da šola ni izpolnila dogovorjenih obveznosti, je dolžna učencu zagotoviti možnost, da jih opravi, oziroma mu na drug način prizna pravico.

VIII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

23. člen
Ta pravila začnejo veljati osmi dan po objavi na oglasni deski zavoda, uporabljati pa se začne 1. septembra 2017. Spreminjajo in dopolnjujejo se po enakem postopku kot so bila sprejeta

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

IX. PRILOGE PRAVILNIKA
 
- predpisani obrazec vloge za pridobitev statusa učenca športnika (priponka .pdf)
- predpisani obrazec vloge za pridobitev statusa učenca kulturnika (priponka .pdf)
 
Srednja Bistrica, 8. 11. 2016

mag. Terezija Zamuda,

ravnateljica