Osnovna šola Prežihovega Voranca Bistrica

Z roko v roki mavrično prihodnost gradimo.

OŠ Prežihovega Voranca Bistrica>> O šoli>> Katalog informacij javnega značaja>> Pravilnik o delitvi pohval...

Na podlagi 58. člena Zakona o osnovni šoli (Ul. RS 81/2006, 102/07) je ravnateljica zavoda sprejela naslednji

Pravilnik o delitvi pohval, nagrad in priznanj učencem in učenkam OŠ Prežihovega Voranca Bistrica

1. člen

Učenci ali skupine učencev lahko v skladu s kriteriji iz tega pravilnika v času šolanja prejmejo pohvale, priznanja in nagrade.

2. člen

Pohvale, priznanja in nagrade učencem ali skupinam učencev lahko predlagajo:

Pohvale

3. člen

Pohvale so lahko ustne ali pisne. Kadar se učenec ali več učencev izkaže s prizadevnostjo pri enkratni ali kratkotrajni aktivnosti, so ustno pohvaljeni. Pisne pohvale podeljujeta razrednik ali mentor dejavnosti za aktivnosti, ki trajajo celo šolsko leto.

4. člen

Razrednik podeljuje pisne pohvale za delo v oddelčni skupnosti ali za individualno napredovanje učenca. Mentor podeljuje pisne pohvale za prizadevno delo pri interesnih ali drugih dejavnostih.

Kriteriji za pisne pohvale so:

Priznanja

5. člen

Priznanja podeljuje učencem ravnateljica šole, in sicer za delo oziroma dosežek, ki je pomemben za celotno šolo ali znatno prispeva k ugledu šole v širši skupnosti.

Kriteriji za pridobitev priznanja so:

Nagrade

6. člen

Učenci so lahko tudi nagrajeni. Vrsto nagrade za posameznega učenca določi ravnateljica v sodelovanju z razrednikom oziroma mentorjem. Praviloma so nagrade knjige ali pripomočki, ki jih učenec lahko uporablja pri pouku ali drugih dejavnostih šole.

7. člen

Pisne pohvale podeljuje razrednik ali mentor ob koncu šolskega leta, priznanja in nagrade pa ravnatelj. Ob koncu trilletij (3., 6. in 9. razreda) ravnatelj na slavnosten način podeli pohvale, priznanja in nagrade.

Priznanja in nagrade učencem za posebne dosežke v državnem in mednarodnem merilu ob koncu šolskega leta

8. člen

Šola podeljuje tudi pohvale in priznanja za posebne dosežke na določenih področjih v državnem in mednarodnem merilu ob koncu šolskega leta. Upoštevajo se dosežki učenca, ki pod vodstvom mentorja šole dosega vidne rezultate na državnem in mednarodnem merilu in s tem promovira šolo.

9. člen

Kriteriji za pridobitev priznanja oziroma pohvale so:

Priznanja in nagrade učencem ob koncu šolanja

10. člen

Ob koncu devetega razreda želimo učence še posebej nagraditi za uspešno delo: pri učenju, za delo v oddelčni skupnosti, v interesnih dejavnostih in drugih aktivnostih, pri čemer upoštevamo dosežke na učnem in vzgojnem področju.

11. člen

Ravnateljica podeljuje knjižne nagrade na valeti.

12. člen

Kriteriji za knjižno nagrado:

13. člen

Učenec, ki je predlagan za priznanje, mora poleg dosežkov imeti tudi lep in spoštljiv odnos do sošolcev in delavcev šole ter biti pripravljen nuditi pomoč tistim, ki jo potrebujejo.

Naj športnik, naj športnica šole

Na podlagi 43. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in 29. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prežihovega Voranca Bistrica je ravnateljica mag Terezija Zamuda dne 1. 9. 2015 sprejela

PRAVILNIK O PRIDOBITVI NAZIVA NAJ ŠPORTNIK ALI ŠPORTNICA ŠOLE


I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem pravilnikom se ureja postopek pridobitve naziva Naj športnik ali Naj športnica šole.

2. člen

Naziv Naj športnik ali Naj športnica šole lahko pridobita učenec ali učenka šole, ki tekmujeta za šolo kot posameznik oziroma posameznica v posamičnih športih ali kot član oziroma članica ekipe v ekipnih športih na občinskih, področnih in državnih šolskih športnih tekmovanjih, ki so organizirana za učence in učenke od 6. do 9. razreda osnovne šole.

3. člen

Naziv Naj športnik ali Naj športnica šole pridobita učenec in učenka šole, ki v šolskem letu zbereta največje število točk za uspehe, udeležbo na tekmovanjih in posamezne kriterije iz 5a člena.

 

 II. KRITERIJI ZA PRIDOBITEV NAZIVA ŠPORTNIK IN ŠPORTNICA ŠOLE

4. člen

Točkovanje za pridobitev naziva Naj  športnik ali Naj športnica šole poteka za vsako posamezno šolsko leto.

5. člen

Uspehi in udeležba na občinskih, področnih in državnih šolskih športnih tekmovanjih v šolskem letu se ovrednotijo s točkami, kot je določeno v tabeli:


Mesto

občinsko

področno

Državno

državno

državno

 

 

 

Četrtfinale

polfinale

finale

1.

50

100

125

150

200

2.

42

84

109

134

168

3.

38

76

101

126

152

4.

34

68

93

118

136

5.

32

64

89

110

128

6.

30

60

85

102

120

7.

28

56

81

98

112

8.

26

52

77

90

104

9.

24

48

68

88

96

10.

22

44

63

74

88

11.

20

40

58

68

80

12.

18

36

53

62

72

13.

16

32

48

56

64

14.

14

28

43

50

56

15.

12

24

38

44

48

16.

10

20

32

38

40

17.

9

18

28

32

36

18.

8

16

23

27

32

19.

7

14

18

21

28

20.

5

10

14

17

20

udeležba

10

20

30

40

50

V ekipnih tekmovanjih dobijo vsi člani in članice ekipe šole enako število točk.
Na posamičnih tekmovanjih dobita učenec in učenka šole točke za doseženo mesto na tekmovanju.
Za dosežen rezultat na nivoju državnega prvenstva (četrtfinale, polfinale in finale) se točke dobijo samo za končni dosežek.

5 a. člen

Pri pregledu vlog se točkujejo tudi kriteriji ovrednoteni s točkami v oklepaju, v kolikor jo učenec ali učenka izpolnjuje:

III. POSTOPEK TOČKOVANJA ZA PRIDOBITEV NAZIVA NAJ ŠPORTNIK ALI NAJ ŠPORTNICA ŠOLE IN RAZGLASITEV REZULTATOV:

6. člen

Postopek in točkovanje za pridobitev naziva Naj športnik/Naj Športnica vodi potrjen aktiv učiteljev,ki skrbi za izvajanje točkovanja tega pravilnika.
Točkovanje se izvede po prejemu uradnih rezultatov vsakega tekmovanja, ki se upošteva pri točkovanju za pridobitev naziva.

7. člen

Ob zaključku 1. ocenjevalne konference se trenutni vrstni red prvih petih učencev oz. učenk objavi na oglasni deski šole.

8. člen

Končne rezultate točkovanja za pridobitev naziva Naj športnik in Naj športnica šole na predlog omenjenega aktiva potrdi učiteljski zbor.

9. člen

Naziv Naj športnik ali Naj športnica šole se razglasi na zaključni prireditvi šole ob koncu šolskega leta, za katerega se naziv podeljuje.


IV. NADZOR

10. člen

Zoper postopek in točkovanje za pridobitev naziva Naj športnika ali Naj športnice šole je možna pritožba v primeru kršitev določb tega pravilnika.

Pritožba se lahko vloži v roku v osmih dni po objavi trenutnih rezultatov točkovanja in v osmih dneh po razglasitvi športnika in športnice šole.

11. člen

O pritožbi odloči ravnatelj šole. Odločitev ravnatelja šole je dokončna.

12. člen

Ravnatelj šole izvaja tudi nadzor nad točkovanjem, ki ga izvaja strokovni aktiv učiteljev športne vzgoje.

V. KONČNE DOLOČBE

13. člen

S sprejemom tega pravilnika prenehajo veljati pravila za pridobitev naziva Naj športnik, ki ga je sprejel strokovni aktiv učiteljev in je bil objavljen v pravilniku o delitvi pohval, nagrad in priznanj učencem in učenkam OŠ Prežihovega Voranca Bistrica z dne 20.1.2010.

Ta pravilnik začne veljati, ko ga sprejme ravnateljica mag. Terezija Zamuda.

14. člen

Pravilnik se objavi na spletni strani šole.

Ravnateljica mag. Terezija Zamuda