Osnovna šola Prežihovega Voranca Bistrica

Z roko v roki mavrično prihodnost gradimo.

OŠ Prežihovega Voranca Bistrica>> O šoli>> Katalog informacij javnega značaja>> Subvencioniranje šole v naravi

Na podlagi 20. člena Zakona o osnovni šoli  (Ul. RS 23/2005  in spremembe), 14. člena Pravilnika o financiranju šole v naravi (Ul. RS 61/04 in spremembe), je svet zavoda na svoji seji dne 30. 9. 2013 po predhodnem pridobljenem mnenju sveta staršev sprejel naslednji

PRAVILNIK
o določitvi podrobnejših kriterijev in postopka za uveljavljanje dodelitve sredstev učencem za subvencioniranje šole v naravi

I. SPLOŠNE DOLOČBE


1. člen
S tem pravilnikom se določijo podrobnejši kriteriji in postopek za uveljavljanje dodelitve sredstev za subvencioniranje šole v naravi učencem, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevka za šolo v naravi, ki jo organizira šola.


2. člen
Za učence, ki zaradi socialnega položaja ne zmore v celoti plačati prispevka za šolo v naravi, šola pri določitvi višine dodelitve sredstev upošteva naslednje kriterije:

4. člen
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, zagotavlja letno sredstva za sofinanciranje šole v naravi, praviloma eni generaciji učencev. Iz državnega proračuna se isti generaciji letno zagotavljajo tudi sredstva za subvencioniranje za učence, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevka za šolo v naravi.
Iz državnega proračuna letno zagotavljajo sredstva za sofinanciranje šole v naravi več kot eni generaciji učencev, ki so vključeni v prilagojene izobraževalne programe in v posebne programe vzgoje in izobraževanja.


5. člen
Delež sredstev, ki jih dodatno zagotavlja ministrstvo je najmanj 15% in praviloma ne višji od 45% sredstev za sofinanciranje šole v naravi. Sredstva za sofinanciranje šole v naravi se zagotavljajo iz državnega proračuna. Podlaga za dodelitev sredstev je odstotek učencev, ki jih v skladu z zakonom o šolski prehrani prejema sredstva za subvencioniranje šolske prehrane.

 

6. člen
Zavod pri določitvi višine dodelitve sredstev učencem, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevka za šolo v naravi, upošteva podrobnejše kriterije iz 6. člena tega pravilnika.


7. člen
Zavod mora seznaniti starše z možnostjo subvencioniranja šole v naravi. Sredstva za subvencioniranje šole v naravi, ki jih šola prejme so namenjena izključno znižanju prispevka staršev za šolo v naravi, ki se sofinancira iz sredstev ministrstva. Teh sredstev ni dovoljeno razporejati za druge šole v naravi, ki jih šola organizira.

 

II. PODROBNEJŠI KRITERIJI ZA UVELJAVLJANJE DODELITVE SREDSTEV UČENCEM ZA SUBVENCIONIRANJE ŠOLE V NARAVI


8. člen
1.) Minimalno preseganje socialnega minimuma:

Dohodkovni
razred

povprečni mesečni dohodek na osebo
(v % )

 

TOČKE

1

do 18 %

60

2

nad 18 % do 30 %

50

 3

nad 30 % do 36 %

40

4

nad 36 % do 42 %

30

3.) Dolgotrajna bolezen v družini:

4.) Dolgotrajni socialni problem v družini (ovrednoteno z 10 točkami za posamezni primer);

5.) Število otrok v družini, vključenih v vzgojno-izobraževalne institucije (ovrednoteno z 10 točkami za posameznega otroka):

 

 

III. POSTOPEK DODELITVE SREDSTEV UČENCEM ZA SUBVENCIONIRANJE ŠOLE V NARAVI

9. člen
O upravičenosti učenca do subvencioniranja šole v naravi se odloča v skladu z določbami zakona o osnovni šoli, po postopku in na način, ki ga ureja splošni upravni postopek.


10. člen
Pristojni organ za odločanje je ravnatelj zavoda. Ravnatelj zavoda pregleda prispele vloge ter ugotovi ali so bile predložene v določenem roku in so pravilno izpolnjene. Vloge, ki so prispele po roku se iz postopka odločanja umaknejo. Vse nepravilno izpolnjene vloge oziroma vloge z manjkajočimi podatki se morajo v določenem roku dopolniti. V kolikor kljub dopolnitvi vloge s strani staršev, ni mogoče ugotoviti izpolnjevanje posameznega kriterije, se starše pozove k dopolnitvi vloge na način, da se omogoči v pogled odločbi o upravičenosti do posamezne pravice so javnih sredstev, ki ga je izdal pristojni CSD.  V kolikor pa starši vloge v vnaprej določenem času ne dopolnijo, se smatra da so svojo vlogo umaknili.


11. člen
Ko ravnatelj zavoda ugotovi, da so vse vloge pravilno izpolnjene in podpisane, prične z ocenjevanjem vlog. Vsaka vloga se posebej oceni v skladu z vnaprej določenimi in ovrednotenimi kriteriji iz tega pravilnika.


12. člen
Ravnatelj zavoda v svoji interni dokumentaciji pri ocenjevanju vsake vloge zabeleži uradni zaznamek z skupnim seštevkom točk in določi upravičenost oziroma neupravičenost učenca do subvencije prispevka staršev za šolo v naravi, ob upoštevanju razpoložljivih sredstev, ki jih šola prejme od ministrstva za subvencioniranje šole v naravi.


13. člen
V primeru večjega števila vlog za pridobitev regresa, lahko šola zviša kriterij minimalnega preseganja socialnega minimuma, ob upoštevanju usklajenih zneskov družinskih prejemkov tekočega koledarskega leta in obsega sredstev za subvencije, ki ga nameni ministrstvo.


14. člen
Pridobitev pravice učenca do subvencije se določi ob izpolnjevanju naslednjih pogojev:

 

 

15. člen
O postopku ravnatelj zavoda piše zapisnik. Ravnatelj zavoda najpozneje v osmih dneh po svoji odločitvi vsem staršem pošlje pisno obvestilo o upravičenosti oziroma neupravičenosti otroka do subvencionirane šole v naravi. Zoper odločitev ravnatelja zavoda, lahko starši v petnajstih dneh po vročitvi vložijo pritožbo na pritožbeno komisijo zavoda.

 

IV. PRITOŽBENA KOMISIJA IN ODLOČANJE O PRITOŽBI


16. člen
O pritožbah v zvezi z uresničevanjem pravic učenca odloča pritožbena komisija zavoda. Predsednik sveta zavoda izmed članov pritožbene komisije imenuje pet članov, ki odločajo v posameznem primeru. Člani komisije za posamezni primer so trije predstavniki delavcev zavoda in dva zunanja člana (predstavniki staršev in strokovni delavci drugega zavoda).
Odločitev pritožbene komisije je dokončna.

 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE


17. člen
Ta pravilnik prične veljati z dnem, ko ga sprejme svet zavoda, po pridobljenem predhodnem mnenju sveta staršev. Pravilnik je osnova za dodeljevanje sredstev učencem za subvencioniranje šole v naravi v šolskem letu 2013/2014 in v naslednjih šolskih letih. Višina otroških dodatkov se ugotavlja na podlagi objavljenih podatkov usklajenih družinskih prejemkov tekočega koledarskega leta iz veljavnega zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.


18. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik, ki ga je s soglasjem sveta staršev sprejel svet zavoda na svoji seji dne  30. 9. 2013. Vse spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejemajo po enakem postopku, kot velja za sprejem pravilnika.
V Srednji Bistrici, dne 30. 9. 2013
                                                                                                                 

      Predsednica sveta zavoda, Melita Tompa Lebar